DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Část obecná.
Vzhledem k tomu, jaká byla návštěvnost starého klubu a kolik emocí se kolem procedur a postupů rozvířilo, rozhodl jsem se pro to, co wikipedie jako metodu zavrhuje, tedy pro vlastní výzkum. Ten proběhnul formou ankety mezi dvěma částečně se překrývajícími skupinami úchylů na Nyxu (28 hlasujících) a zde na Elefernu (18 hlasujících).

Nabralo se tedy téměř padesát hlasujících, což skýtá poměrně reprezentativní vzorek názorů na probíranou problematiku. Ankety byly vystavěny formou sad otázek k probíraným okruhům témat s tím, že respondent vyjadřoval svoji míru souhlasu s daným tvrzením ve škále zásadně nesouhlasím - nesouhlasím - nemám názor - souhlasím s výhradami - souhlasím bez výhrad. Okruhy témat pokrývaly zdroje financování klubu, vstupné, míru otevření klubu pro osoby zvenčí, míru a způsob oddělení akčních prostor, otázky kolem půjčování hraček, program a míru interakce staff klubu s návštěvníky. V každém okruhu byla nabízena (obvykle protiřečivá) tvrzení. V následujícím textu jsou výsledky vždy zaokrouhleny na celá procenta směrem dolů.

Jo, ještě ten akronym: Klub, kam budou lidi chodit...

 Část syntetická.
V následujícím textu najdete procentuální výsledky pro Nyx a Eleferno k jednotlivým otázkám, vždy ve formátu text otázky, ZNN/ZNE - NN/NE - NNTNN/NNTNE - SSVN/SSVE - SBVN/SBVE, tedy procenta pro Nyx a Ele k jednotlivým měrám ztotožnění.

Otázky k financování:
1. Financování je kryto zejména klubovým poplatkem (například za kvartál) 6/100 - 10/0 - 13/0 - 55/0 - 10/0
2. Financování je kryto zejména vstupným 3/0 - 24/38 - 3/0 - 37/38 - 27/50
3. Financování je kryto zejména příjmy z baru a jídla 0/5 - 20/11 - 6/22 - 31/33 - 34/27
4. Financování je kryto zejména komerčním a/nebo akčním pronájmem prostor 0/0 - 6/5 - 0/27 - 41/38 - 41/27
Rychlé resumé: financování je očekáváno především smíšeným krytím ze vstupného, jídla a komerčního pronájmu, respondenti Eleferna jsou ochotni financovat klub i prostřednictvím klubové karty.

Otázky ke vstupnému:
1. Vstupné se vybírá vždy 0/16 - 10/27 - 3/16 - 20/22 - 62/16
2. Vstupné se vybírá jen na tématické akce / akce s programem 13/0 - 41/16 - 6/0 - 27/44 - 6/38
Rychlé resumé: Neexistuje vyhraněný názor na žádný model, lehce převládá mínění, že vstupným by měly být zatíženy jen akce s programem.

Otázky k otevřenému vstupu:
1. Vstup je otevřen komukoliv 13/27 - 31/16 - 3/5 - 44/50 - 3/0
2. Vstup je otevřen komukoliv, s výjimkou akčního prostoru a uzavřených akcí 0/11 - 6/27  - 0/5 - 37/22 - 48/33
3. Vstup je omezen registrací, s výjimkou otevřených akci 3/5 - 13/5 - 6/0 - 34/55 - 34/33
4. Vstup je striktně omezen pouze pro členy 41/11 - 31/33 - 35 - 13/50 - 3/0
Rychlé resumé: Převládá názor, že klub má mít veřejně dostupné prostory se samostatnou kontrolou vstupu do akčního prostoru, který má být neveřejný

Otázky k akčnímu prostoru:
1. Akční prostor je součástí běžných prostor 10/0 - 62/55 - 10/5 - 13/33 - 3/5
2. Akční prostor je opticky oddělen 0/0 - 20/11 - 6/0 - 24/61 - 44/27
3. Akční prostor je fyzicky oddělen 0/0 - 0/5 - 13/5 - 20/50 - 65/38
Rychlé resumé: Respondenti očekávají silné oddělení akčního a komunikačního prostoru

Otázky k půjčování hraček:
1. V klubu je možnost zapůjčení hraček (jen na Elefernu) /0 - /5 - /16 - /44 - /33
2. Hračky (kromě pevného inventáře) musí mít každý vlastní 0/0 - 13/16 - 13/33 - 34/38 - 37/11
3. Hračky si mohou zapůjčit držitelé klubové karty 3/0 - 0/5 - 24/22 - 51/44 - 13/27
4. Hračky si může zapůjčit kdokoliv 10/16 - 41/55 - 27/3 - 13/11 - 0/0
5. Hračky se půjčují bezplatně 17/5 - 37/27 - 31/55 - 6/5 - 0/5
6. Hračky se půjčují proti záloze 6/0 - 6/11 - 24/33 - 34/44 - 20/11
7. Hračky se půjčují za poplatek 3/0 - 13/11 - 20/44 - 31/27 -20/16
Rychlé resumé: Otázka půjčování hraček není pro respondenty podstatná. pokud budou hračky půjčovány, pak za úhradu.

Otázky k programu:
1. Součástí programu mají být moderované večery 3/0 - 13/0 - 34/0 - 24/5 - 20/50
2. Součástí programu mají být tématické večery 0/0 - 3/0 - 17/0 - 37/5 - 37/94
3. Součástí programu mají být ryze akční večery 0/0 - 10/5 - 20/0 - 24/16 - 37/77
4. Součástí programu mají být večery pro dvojice 0/0 - 10/5 - 27/22 - 34/16 - 24/55
5. Součástí programu mají být večery pro nezadané 3/0 - 10/0 - 24/38 - 27/22 - 31/38
6. Součástí programu mají být filmové večery 0/0 - 6/0 - 24/0 - 37/16 - 27/83
Rychlé resumé: respondenti očekávají, že klub bude nabízet program, a to ve všech zmíněných typech. Negativní odezvu mají moderované večery a večery pro nezadané.

Otázky k interakci s personálem a majiteli (staff):
1. Staff se aktivně účastní dění 0/0 - 20/1 - 55/33 - 13/50 - 10/11
2. Staff by měl zachovávat odstup 3/0 - 10/16 - 51/38 - 20/38 - 10/5
Rychlé resumé: otázka interakce není pro rčespondenty v převážné míře aktuální, mírně převládá názor, že staff by měl udržovat jistý odstup od dění

Část analytická.

Jak vyplývá ze syntetické části, názory obou oslovených skupin se překrývají jen v nevelké části tématiky. Je to zjevně dáno tím, že respondenti Eleferna jsou ve větší míře osloveni a ovlivněni starou podobou klubu a také vyšším podílem účasti na eleferních akcích v klubu. Od toho se pak odvíjí i jejich akčnější přístup a představa klubu jako uzavřenějšího prostředí s jistou exkluzivitou a podmínkami pro nerušené hraní. Respondenti Nyxu preferují model, který je bližší spíše otevřenému prostředí komunikačního typu, s menší preferencí směrem k akčním aktivitám.
Z otázek, týkajících se financí vyplývá jednoznačná potřeba vícezdrojového financování. Nejméně oblíben je model paušálních klubových plateb, respondenti obou serverů preferují úhradu konkrétních klubem poskytovaných služeb. Nejvyšší míru souhlasu mezi respondenty Eleferna vykazuje financování klubu ze vstupného, mezi respondenty Nyxu pak příjem z komerčních pronájmů. Příjmy z restauračního provozu jsou ve vzácné shodě považovány za významné třetinou respondentů obou serverů. S financováním souvisí i otázka vstupného, kde převládá názor (který je vcelku konzistentní se shora řečeným), že vstupné má být vybíráno "tam, kde se něco děje".
Otázku kompozice prostor považují respondenti za významnou. Z nabídnutých variant smíšených a opticky či fyzicky oddělených prostor má fyzicky oddělený prostor nejvyšší míru shody, smíšený prostor pak nejvyšší míru neshody respondentů s návrhem. U respondentů Eleferna je jako lepší vyhdnocena varianta, v níž je základní přístup omezen registrací s tím, že část akcí je volná, u respondentů Nyxu je názor opačný.
Otázka půjčování hraček není - navzdory poměrně rozčilené debatě na Nyxu - na prvním místě aktuálnosti. Lze předpokládat, že většina zájemců a o akční využití prostor má hračky vlastní a půjčovat si je nepotřebuje.
V rámci bloku otázek o programu byla nabídnuta sada možných typů programu. Pozitivní odezvu u obou skupin vykazují v podstatě všechny nabídnuté možnosti, jedinou vyšší negativní odezvu mají moderované večery a večery pro nezadané. U večerů pro nezadané může hrát svoji roli předchozí zkušenost a představa o tom, jak podobné akce vypadají, u moderovaných večerů vnímám spíše nedostatek zkušenosti s tímto typem programu u respondentů Nyxu.
Poslední blok otázek byl věnován míře interakce personálu s návštěvníky a jeho cílem bylo určit, jaké prostředí vyžadují respondenti na ose "sousedské posezení"-"profesionální personál". U respondentů Eleferna je těžiště mírně nakloněno k interaktivnímu dění, respondenti Nyxu na zastávají v mírné většině názor, že staff by měl udržovat odstup.

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 144 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 144

Nejnovější uživatelé

  • ae21ae
  • Kejmil
  • Didier
  • Frfafel
  • PragueMate